Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego. Co zyskasz?

KategoriaPorady Zakup
Tutaj powinien być obrazek
Dodano 13/04/2017


 

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego.

Co zyskasz?

 

Na rynku nieruchomości większość klientów oczekuje formy aktu notarialnego przy każdej umowie przekazania własności i większość transakcji odbywa się właśnie w ten sposób. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że umowa przedwstępna także może i powinna mieć formę aktu notarialnego, na czym skorzysta każda ze stron.

 

Na tej odpowiedzi niniejszy artykuł mógłby się zakończyć, ale chętnie uzasadnię. Akt notarialny to dokument mający o wiele większą moc i dający Ci większą pewność od zwykłej, klasycznej umowy cywilnoprawnej. Taką umowę można podważyć bardzo łatwo, czego o akcie notarialnym już powiedzieć nie można. Oczywiście różnicę stanowi tutaj udział notariusza, bez którego podpisu dokumenty – takie jak wspomniana umowa cywilnoprawna – mogą nie być uznawane przez polskie sądy.

Wspomniany notariusz nie tylko podpisuje dokument, ale bierze czynny udział w jego powstawaniu. Uczestniczy w redagowaniu oświadczeń woli, spisuje ich treść, odczytuje stronom, wreszcie składa podpis. Pełni rolę arbitra transakcji.

 

Akt notarialny jest ważniejszy od zwykłej umowy, dlatego gdy jedna strona nie wywiąże się z niej, może zostać przez drugą pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem. Jeśli na przykład sprzedający rozmyśli się i jednak nie zechce sprzedać nam mieszkania, możesz przed sądem domagać się spełnienia tej obietnicy, a oświadczenie woli sprzedającego zostanie zastąpione orzeczeniem sądu. W przypadku umowy cywilnoprawnej możesz liczyć jedynie na dotrzymanie kary umownej, czy rękojmi zapisanej w takiej umowie. Tak więc bez aktu notarialnego możesz domagać się jedynie zwrotu kosztów poniesionych przez Ciebie w związku z zawarciem umowy przedwstępnej.

 

Zaletą umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest także bezpieczeństwo. Udział notariusza w transakcji daje pewność, że wszelkie kwestie formalne, na przykład te dotyczące własności i praw do lokalu będącego przedmiotem sprzedaży zostaną bardzo dokładnie sprawdzone i potwierdzone.

 

Dla pełnej zgodności z prawem akt notarialny powinien zawierać datę sporządzenia, a jeśli zażyczy sobie tego jedna ze stron, nawet godzinę z dokładnością do minuty złożenia podpisów. Poza tym niezbędne jest miejsce zawarcia umowy, dokładne dane notariusza i kancelarii oraz stron podpisujących dokument. Nie obejdzie się bez oświadczeń stron, a na życzenie opisane mogą zostać także wszelkie okoliczności towarzyszące spisywaniu aktu. Warto abyś pamiętał też o oświadczeniu o oczytaniu oraz przyjęciu i podpisaniu dokumentu przez obie strony.

 

Z aktem notarialnym możesz mieć do czynienia nie tylko przy okazji kupna lub sprzedaży nieruchomości, ale także przy przekazywaniu darowizny lub zrzeczeniu się praw do mienia. W formie aktu notarialnego możesz także spisać testament, intercyzę przedślubną, dokonać rozdzielności majątkowej małżonków, czy poświadczyć pełnomocnictwo. Ta forma umowy gwarantuje Ci pewność dotrzymania zawartych w niej postanowień, ale także pewność, że nikt jej na przykład nie zniszczy. Obie strony dostają kopie o prawnym statusie oryginałów, a prawdziwy oryginał zostaje na zawsze u notariusza.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku, od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne (art. 390 par 3 KC)

 

Osoba, która została ujawniona w księdze wieczystej w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z umowy przedwstępnej, zachowuje swoje roszczenie i może go dochodzić na podstawie art. 17 KWU w stosunku do aktualnego właściciela nieruchomości, wywodzącego swoje prawo z nabycia dokonanego po ujawnieniu roszczenia w księdze wieczystej.Mapa strony