Regulamin

§ 1

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług zamawianych drogą elektroniczną oferowanych przez Patrycję Iwanoską prowadząca działalność gospodarcza pod firmą „ATENTIS HOUSE PATRYCJA IWANOSKA”, al. Rzeczypospolitej 18 lok. 118,
02-972 Warszawa, NIP: 1131880479, Regon: 141709031.

§ 2

Użyte w Regulaminie wymienione poniżej terminy oznaczają:

 1. 1. Klient – każdy podmiot zawierający umowę z Pośrednikiem za pośrednictwem jego strony internetowej pod adresem internetowym www.atentis.pl
 2. 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Pośrednikiem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. 3. Patrycja Iwanoska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą „ATENTIS HOUSE PATRYCJA IWANOSKA”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 1131880479, Regon: 141709031.
 4. 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Pośrednikiem.
 6. 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Pośrednika umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie zamówionych Pakietów, danych Klienta oraz określenie warunków wykonania usługi w ramach Pakietu i sposobu płatności.
 7. 7. Pakiet – dostępna usługa Pośrednika oferowana za pośrednictwem strony internetowej Pośrednika będąca przedmiotem zawieranej umowy pomiędzy Klientem a Pośrednikiem.
 8. 8. Umowa – umowa o świadczenie usług zamawianych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Pośrednika zawierana pomiędzy Klientem a Pośrednikiem.
§ 3
 1. 1. Klient może porozumiewać się z Pośrednikiem za pomocą niżej podanych adresów i numerów telefonów:
  1.     1) Adres Pośrednika: ul. Rzeczypospolitej 18 lok. 118, 02-972 Warszawa.
  2.     2) Adres e-mail Pośrednika: piwanoska@atentis.pl.
  3.     3) Numer telefonu Pośrednika +48 603 888 611.
  4.     4) Numer rachunku bankowego Pośrednika 15 1050 1025 1000 0092 3844 5010
 2. 2. Klient może porozumieć się telefonicznie z Pośrednikiem w godzinach 8 – 16
§ 4
 1. 1. Do korzystania usług Pośrednika oraz składania zamówień na Pakiety, niezbędne są:
  1.     1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer PC, tablet, smartfon.
  2.     2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3.     3) włączona obsługa plików cookies.
  4.     4) włączoną obsługę JavaScript.
 2. 2. Zakazane jest wysyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy, mogących wywoływać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
§ 5

Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za występujące niezależnie od niego przeszkody, które uniemożliwiają wykonanie usługi w całości lub części, w szczególności takie jak: siła wyższa, awarie, niedozwolone działania osób trzecich, nieprzestrzeganie przez Klienta Regulaminu.

§ 6

Pośrednik oferuje Klientom następujące Pakiety:

PAKIET INTERNETOWY SPRZEDAŻ

Przedmiot pakietu:

Powierzenie Pośrednikowi przez Klienta wykonania usługi pośrednictwa w sprzedaży jednej nieruchomości lub prawa będącego własnością Klienta.

Zakres czynności w ramach usługi pośrednictwa:

 • – pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących przedmiotu sprzedaży w tym weryfikacja stanu prawnego oraz doradztwo w zakresie aktualizacji dokumentacji;
 • – wizja przedmiotu najmu i wykonanie profesjonalnych zdjęć przedmiotu najmu w przypadku przedmiotu najmu położonego w Warszawie lub do 30 km od Warszawy, zaś w przypadku innych przedmiotów najmu obróbka zdjęć dostarczonych Pośrednikowi przez Klienta.
 • – sporządzenie fachowego opisu przedmiotu sprzedaży;
 • – zamieszczenie ogłoszenia sprzedaży na największych portalach internetowych oraz na stronie internetowej Pośrednika, jak również dokonywanie zmian – oferty w tym poprzez wprowadzenie promocji (przekreślenie starej ceny i podanie nowej ceny);
 • – pozostawanie w bieżącym kontakcie z osobami zainteresowanymi nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz przekazywanie im szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży i warunków transakcji;
 • – weryfikowanie osób zainteresowanych nabyciem przedmiotu sprzedaży pod kątem spełnienia warunków transakcji;
 • – przekazywanie Klientowi w formie raportów informacji o osobach zainteresowanych nabyciem przedmiotu sprzedaży.

Czas trwania pakietu:

3 miesiące kalendarzowe od dnia zamieszczenia ogłoszenia (gdy klika ogłoszeń od dnia zamieszczenia pierwszego ogłoszenia)

Cena za Pakiet:

2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

 

PAKIET INTERNETOWY WYNAJEM

Przedmiot pakietu:

Powierzenie Pośrednikowi przez Klienta wykonania usługi pośrednictwa w wynajęciu jednej nieruchomości lub prawa, do którego prawo dysponowania przysługuje Klientowi.

Zakres czynności w ramach usługi pośrednictwa:

 • – pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących przedmiotu najmu w tym weryfikacja stanu prawnego oraz doradztwo w zakresie aktualizacji dokumentacji;
 • – wizja przedmiotu najmu i wykonanie profesjonalnych zdjęć przedmiotu najmu w przypadku przedmiotu najmu położonego w Warszawie lub do 30 km od Warszawy, zaś w przypadku innych przedmiotów najmu obróbka zdjęć dostarczonych Pośrednikowi przez Klienta.
 • – sporządzenie fachowego opisu przedmiotu najmu;
 • – zamieszczenie ogłoszenia najmu na największych portalach internetowych oraz na stronie internetowej Pośrednika, jak również dokonywanie zmian oferty w tym poprzez wprowadzenie promocji (przekreślenie starej ceny i podanie nowej ceny);
 • – pozostawanie w bieżącym kontakcie z osobami zainteresowanymi wynajęciem przedmiotu najmu oraz przekazywanie im szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu najmu i warunków transakcji;
 • – weryfikowanie osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu pod kątem spełnienia warunków transakcji;
 • – przekazywanie Klientowi w formie raportów informacji o osobach zainteresowanych wynajęciem przedmiotu najmu.

Czas trwania pakietu:

1 miesiąc kalendarzowy od dnia zamieszczenia ogłoszenia (gdy klika ogłoszeń od dnia zamieszczenia pierwszego ogłoszenia)

Cena za Pakiet:

½ miesięcznego czynszu najmu, ale nie mniej niż 1 050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych)

 

PAKIET INTERNETOWY SPRZEDAŻ – przedłużenie

Przedmiot pakietu:

Powierzenie Pośrednikowi przez Klienta wykonania usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości lub prawa będącego własnością Klienta, na dalszy okres po zakończeniu trwania Pakietu Internetowego Sprzedaż w zakresie nieruchomości lub prawa.

Kontynuowanie następujących czynności objętych Pakietem Internetowym Sprzedaż:

 • – zamieszczenie ogłoszenia sprzedaży na największych portalach internetowych oraz na stronie internetowej Pośrednika, jak również dokonywanie zmian oferty w tym poprzez wprowadzenie promocji (przekreślenie starej ceny i podanie nowej ceny);
 • – pozostawanie w bieżącym kontakcie z osobami zainteresowanymi nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz przekazywanie im szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży i warunków transakcji;
 • – weryfikowanie osób zainteresowanych nabyciem przedmiotu sprzedaży pod kątem spełnienia warunków transakcji;
 • – przekazywanie Klientowi w formie raportów informacji o osobach zainteresowanych nabyciem przedmiotu sprzedaży.

Czas trwania pakietu:

3 miesiące kalendarzowe od dnia następującego po zakończeniu trwania Pakietu Internetowego Sprzedaż.

Cena za Pakiet:

1 400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)

 

Ceny podane przez Pośrednika za poszczególne Pakiety są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 7

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. 1) wybrać Pakiet będący przedmiotem Zamówienia spośród Pakietów oferowanych przez Pośrednika, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”;
 2. 2) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta, adresu położenia nieruchomości lub prawa przysługującego Klientowi, które będzie przedmiotem zamówionej transakcji w ramach wybranego Pakietu, wskazać istotne dla Klienta warunki transakcji w ramach wybranego Pakietu, wpisać dane do faktury, wskazać czy Klient żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jak również wskazać preferencje w zakresie kontaktu;
 3. 3) zapoznać się Regulaminem oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu zaznaczając pole „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść”;
 4. 4) potwierdzić zamówienie oraz kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
 5. 5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
§ 8

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. 1) Płatność PayU
§ 9
 1. 1 ) Po złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z § 7 Regulaminu, Pośrednik niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Pośrednika o otrzymaniu Zamówienia ze wskazaniem zamówionego Pakietu oraz rachunkiem do dokonania płatności za zamówiony Pakiet.
 2. 2) Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Pośrednikiem następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Pośrednika w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu Pośrednika za zamówiony Pakiet, o czym Klient zostanie poinformowany stosowną wiadomością e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W razie braku płatności w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu Pośrednika za zamówiony Pakiet w terminie 14 dni kalendarzowych Zamówienie zostanie anulowane.
 3. 3) W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Pośrednik przystąpi do wizji przedmiotu sprzedaży lub najmu oraz przystąpi do wykonania dalszych czynności pośrednictwa objętych danym Pakietem. Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy Konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usług pośrednictwa przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy), wtedy Pośrednik wskazane w zdaniu  powyżej czynności podejmie w terminie 10 dni roboczych od upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  § 10
 4. 1) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. 2) Bieg terminu, określonego w § 10 ust. 1, rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z § 9 ust. 2
 6. 3) Konsument może odstąpić od Umowy, składając Pośrednikowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. 4) Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Pośrednika – dane kontaktowe Pośrednika zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. 5) W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Pośrednik niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. 6) Skutki odstąpienia od Umowy są następujące:
  1.      1) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2.      2) W przypadku odstąpienia od Umowy Pośrednik zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Pośrednik dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  3.      3) Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, co znalazłoby potwierdzenie w oświadczeniach na Formularzu zamówienia, to zapłaci Pośrednikowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Pośrednika o odstąpieniu od niniejszej umowy
 10. 7. W przypadku wykonania przez Pośrednika usługi w pełni przed skorzystaniem przez Klienta z prawa odstąpienia, prawo odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
§ 11
 1. 1) Pośrednik zobowiązany jest do wykonywania czynności pośrednictwa z należytą starannością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą.
 2. 2) Klient zobowiązuje się współdziałać z Pośrednikiem przy realizacji Umowy w tym przekazać wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczącą przedmiotu sprzedaży/najmu, umożliwić wykonanie zdjęć, wskazać istotne dla niego warunki tej transakcji, jak również po zawarciu oczekiwanej transakcji poinformować o konieczności usunięcia nieaktualnej oferty.
 3. 3) Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie jakości usług świadczonych przez Pośrednika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia zauważenia zastrzeżeń. W terminie 7 dni Pośrednik zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację. W przypadku uznania reklamacji Pośrednik poinformuje Klienta o działaniach podjętych w celu zapewnienia usług na odpowiednim poziomie.
§ 12

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

§ 13
 1. 1) Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem funkcjonującej strony internetowej www.atentis.pl jest Pośrednik.
 2. 2) Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem funkcjonującej strony internetowej www.atentis.pl zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. 3) W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności (odbiorca danych osobowych Klientów).
 4. 4) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14
 1. 1) Umowy zawierane poprzez Pośrednika zawierane są w języku polskim.
 2. 2) Pośrednik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Pośrednik poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. 3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Pobierz wersję w PDF.
Pobierz wzór odstępstwa od umowy w PDF.Mapa strony