KSIĘGI WIECZYSTE – CZĘŚĆ 1

KategoriaPorady Sprzedaż Zakup
Tutaj powinien być obrazek
Dodano 21/04/2017

• Jakie informacje w nich znajdziesz? • Dokonanie wpisu w KW. • Akt notarialny a wpis w KW


Księgi wieczyste – część 1

 

 

• Jakie informacje w nich znajdziesz?
• Dokonanie wpisu w KW.
• Akt notarialny a wpis w KW

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości zarówno spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jak i odrębnej własności. Powstaje ona w momencie dokonania w niej pierwszego wpisu.

Księga wieczysta zawiera cztery działy.
Dział pierwszy.

Jeśli mówimy o prawie odrębnej własności znajdziesz w nim oznaczenie nieruchomości oraz spis spraw związanych z jej własnością, natomiast w przypadku księgi prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz nieruchomości, z która jest związany. Podstawą oznaczenia nieruchomości w tym dziale są dane katastru nieruchomości( ewidencji gruntów i budynków), a w przypadku lokalu, do którego przysługuje prawo spółdzielcze własnościowe – zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu lub domu jednorodzinnego, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, z oznaczeniem nieruchomości z która lokal ten jest związany.

Dział drugi.

Tutaj znajdziesz informacje o tym kto jest właścicielem nieruchomości lub ma prawo do wieczystego użytkowania. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dowiesz się komu to prawo przysługuje.

Dział trzeci.

W przypadku odrębnej własności dowiesz się z niego o ograniczonych prawach rzeczowych z wyłączeniem hipotek, wpisach ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniu wieczystym oraz wpisie innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek. Natomiast jeśli mówimy o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu z tego działu uzyskasz wiedzę o ograniczeniach w rozporządzaniu tym prawem oraz o wpisach innych praw i roszczeń z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek

Dział czwarty.

Ostatni dział chociaż nie mniej ważny od poprzednich dzięki któremu będziesz wiedział czy dana nieruchomość ma obciążona hipotekę i w jakiej wysokości.

Wracając do działu trzeciego chciałbym jeszcze przybliżyć Ci jakie inne prawa i roszczenia mogą wystąpić. Zgodnie z Ustawą o księgach wieczystych i hipotece i zawartym w niej art.16, w księdze wieczystej poza prawami rzeczowymi , mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia, a w szczególności:
1. Prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lup pierwokupu, prawo dożywocia.
2. Roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych.
3. Roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników.
4. Roszczenia współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności.
5. Wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych o których mowa w ustawie z 29.08.1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych(tj. DZ.U. z 2015r poz. 1588 ze zm.)
6. Prawo z umowy timeshare, o którym mowa w ustawie z dnia 16.09.2011r. o timeshare(dz.U. Nr 230 poz 1370).
Ponadto w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, w której własność lokali została wyodrębniona, ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością określony w umowie o której mowa w art. 18 ust 1 Ustawy o własności lokali.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Kto może złożyć wniosek:
– właściciel nieruchomości
– użytkownik wieczysty
– osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić
– wierzyciel, jeśli przysługuje mu prawo, które może być ujawnione w księdze wieczystej
– w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ

Akt notarialny a wpis w KW.

Jeśli akt notarialny dotyczy:
– przeniesienia własności
– zmiany lub zrzeczenia się prawa ujawnianego w księdze wieczystej
– ustanowienia prawa, które może być wpisane do księgi wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości nawet jeśli dla tej nieruchomości ni była prowadzona księga wieczysta(księga wieczysta zostaje założona z chwilą dokonania pierwszego wpisu)
Notariusz sporządzający dokument, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego posterowanie sądowe.

Istotną kwestia dotyczącą ksiąg wieczystych jest jeszcze rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zapraszam do tekstu Księgi wieczyste – część 2Mapa strony