NAJEM OKAZJONALNY. CO ZYSKUJE WŁAŚCICIEL?

KategoriaWynajem
Tutaj powinien być obrazek
Dodano 05/07/2017

Forma umowy i obowiązki właściciela.


  • Wynajmowanie mieszkania może okazać się stresujące, i to nieważne, po której stronie biurka podczas podpisywania umowy siedzisz. Tym razem skupimy się na stresach i zmartwieniach właściciela mieszkania. Można je zamknąć w jednym, potocznym zdaniu: „nie wiadomo, kim okaże się najemca?” No właśnie, każdy przynajmniej raz w życiu słyszał o kłopotach z wynajmującymi, takimi jak na przykład zaleganie z opłatami. W skrajnych przypadkach, gdy nasi lokatorzy okazują się zapalonymi imprezowiczami, dochodzi nawet do dewastacji mienia. Nikomu nie życzę nieprzyjemnych wynajmujących, którzy nie chcą wyprowadzić się z mieszkania po wygaśnięciu umowy i pozostają w nim mimo próśb i gróźb właściciela.
  • W takich sytuacjach musimy postarać się o eksmisję; to jedyne, co możemy zrobić. Takie rozwiązanie oznacza jednak mnóstwo procedur, przez które trzeba przejść, a uciążliwych formalności chyba każdy z nas wolałby uniknąć.
  • …i jest to możliwe.
  • Wystarczy zabezpieczyć się wcześniej. Od 2010 roku w Polsce możliwy jest tak zwany najem okazjonalny. Jest to umowa najmu lokalu służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat przez właściciela będącego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

Forma

Umowa najmu okazjonalnego wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Jakie załączniki powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego:

1. Wypis aktu notarialnego, w którym najemca zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego i w zakresie tego obowiązku poddał się egzekucji w trybie art. 777 KPC,
2. Dokument, w którym najemca wskazuje inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
3. Oświadczenie właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny do powyższego innego lokalu wyrażającego zgodę na ewentualne zamieszkanie w nim najemcy i osób z nim zamieszkujących, przy czym w razie wcześniejszej utraty możliwości zamieszkania w tym lokalu , najemca obowiązany jest w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać kolejny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, a nadto przedstawić analogiczne oświadczenie jego właściciela, pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego.

Kaucja

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potraceniu ewentualnych należności właściciela..

Obowiązki właściciela

Zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dni rozpoczęcia najmu, faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia pozbawia właściciela lokalu mieszkalnego szczególnej ochrony wynikającej z przepisów dotyczących najmu okazjonalnego lokalu.

Stosując się do powyższych wytycznych będziemy zabezpieczeni gdy okaże się, że trafiliśmy na – na szczęście niezbyt częsty – przypadek niewygodnego najemcy, którego można się wtedy pozbyć szybciej i bez sądowej sprawy o eksmisję.Mapa strony